Logo
Úvodní stránka Kontakty Informace Tiskopisy Revitalizace Napište e-mail Správa nemovitostí Úvod           Profil společnosti           Oprávnění

Nabídka služeb:

Zajišťování provozu domu

     Zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání bytových a nebytových jednotek v domě.

Zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu

     Dle požadavků statutárního zástupce "Společenství vlastníků jednotek" zajišťujeme provádění oprav ve společných částech domu. Při rozsáhlejších opravách (rekonstrukcích) dle požadavků "SVJ" vypíšeme výběrové řízení, provedeme zhodnocení přijatých nabídek, vypracujeme s dodavatelskou firmou, která obstála ve výběrovém řízení "Smlouvu o dílo" a v případě požadavku "SVJ" zabezpečujeme i stavebně technický dozor nad akcí, a to od převzetí staveniště až po úplné dokončení díla se zápisem o jeho předání bez vad a nedodělků. Rozhodnutí o výběru dodavatelské firmy je vždy rozhodnutím "SVJ".

Zajišťování havarijní údržby

     Pro domy, které máme v naší správě, zajišťujeme havarijní službu. Havarijní stavy jsou takové, které ohrožují zdraví, život nebo majetek. Tyto stavy mohou být na el. zařízení, plynovém rozvodu, vodovodním rozvodu, rozvodu tepla. Havarijní stav je také požár.

Zajišťování protipožárního zabezpečení domu

     Zajišťujeme kontrolu hasicích přístrojů, hydrantů, jejich revize a případné odstraňování nedostatků. Upozorňujeme na případné nedostatky týkající se umístění hořlavých předmětů ve společných prostorách domu (sklepy, půdy apod.) a tyto opět po konzultaci se statutárním zástupcem domu a dle jeho požadavků řešíme.

Sledování a zajišťování revizí

     Sledujeme termíny veškerých revizí, které je nutno provádět ve společných částech budovy dle platných vyhlášek a předpisů. Upozorňujeme předem zástupce SVJ na potřebu těchto revizí a na jejich důležitost ohledně bezpečnosti provozu budovy a všech uživatelů bytů. Jedná se především o revizi plynových rozvodů, revizi elektřiny, revizi STA, revizi hydrantů, komínů apod. Zajišťujeme i opravy vyplývající ze závěrů těchto revizí, a to vždy opět po konzultaci se statutárním zástupcem orgánu SVJ.

Evidenci předpisu plateb

     Evidujeme předpis fondu oprav, správního poplatku a předpis jednotlivých služeb spojených s bydlením. Výše předpisu fondu oprav může být měněna pouze na základě požadavku zástupce statutárního orgánu SVJ. Výše předpisu na jednotlivé služby spojené s bydlením může být měněna jednotlivými vlastníky jednotek pouze při zvýšení záloh. Snižování předpisu záloh na služby je pro vlastníky omezeno a je prováděno pouze na základě schválení zástupcem statutárního orgánu SVJ.

Vyúčtování služeb spojených s bydlením

     Provádíme kompletní vyúčtování tepla, teplé užitkové vody, studené vody, elektřiny ve společných prostorách domu, výtahů, STA, komínů atd. a to dle platných vyhlášek a předpisů. Jednotlivé služby spojené s bydlením jsou rozúčtovány na příslušné vlastníky jednotek dle požadovaných kritérií (dle měřičů, osob, podlahové plochy apod.). Vyúčtování služeb spojených s bydlením probíhá na účtu "Společenství vlastníků jednotek", které se s jednotlivými vlastníky vypořádává. V případě provede-ní výplaty přeplatků plynoucích z vyúčtování jednotlivým vlastníkům musí dát k tomuto úkonu souhlas zástupce statutárního orgánu SVJ. Veškeré činnosti s tímto vypořádáním spojené provádí naše kancelář.

Evidence předpisu a plateb fondu oprav

     Provádíme předpis do fondu oprav, a to na základě vyjádření zástupce statutárního orgánu SVJ, který má příspěvek do fondu oprav odsouhlasen nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek v příslušném společenství. Sledujeme i platby jednotlivých vlastníků do fondu oprav, a v případě neplacení příspěvků upozorňujeme předsedu SVJ. Na základě jeho požadavku pak přistupujeme k soudnímu vymáhání dlužných částek.

Vyúčtování fondu oprav

     Fond oprav vyúčtováváme 1x ročně.Vyúčtování musí být předáno předsedovi SVJ nejpozději do konce dubna za rok předcházející. Při vyúčtování fondu oprav pracujeme s předpisy do fondu oprav, s platbami do fondu oprav a také s náklady, které jsou z fondu oprav hrazeny. Náklady na opravy společných částí domu(případ- ně další náklady, které určí předseda SVJ, že mají být uhrazeny z FO) se rozpočítají na jednotlivé vlastníky dle jejich podílů (velikost bytů v m2). Náklad na jednotku se proúčtuje s předpisem příslušné jednotky, zahrne se i případný nedoplatek. Vyúčtování fondu oprav provádíme jednak pro celé společenství vlastníků jednotek, ale také pro každého vlastníka jednotky. Výsledek z tohoto vyúčtování se jednotlivým vlastníkům v případě přeplatku nevrací, ale převádí se do dalšího zúčtovacího období.

Vedení účetnictví

     Pro jednotlivá společenství vlastníků vedeme účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek s odděleným sledováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory) a účtování nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Statutárním zástupcům společenství vlastníků jednotek předáváme 1x ročně pro jejich přehled seznam výdajů SVJ. Provádíme platby elektronickou formou z bankovních účtů SVJ na základě podepsané mandátní smlouvy mezi naší firmou a jednotlivými SVJ. Jedná se o proplacení faktur, na které jsou uzavřeny smlouvy, dále faktury za výjezdy havarijní služby a faktury za práce, které byly objednány statutárním orgánem nebo jím pověřeným zástupcem. Zajišťujeme i tisk účetních výkazů potřebných ve vztahu k finančnímu úřadu.

Provádění technických prohlídek domu

     Technické prohlídky se provádějí v průběhu celého roku. Zástupci SVJ předáváme zápis tzv. "Protokol o technické prohlídce" společných částí domu z roku předešlého spolu s návrhem plánu oprav. Spolu s tímto protokolem se předávají i přehledy o revizích potřebných zařízení a rozvodů v budově. Je však vždy na zvážení a rozhodnutí společenství vlastníků jednotek, co se bude za opravy v domě provádět. Stejným způsobem se postupuje u revizí a oprav vyplývajících z těchto revizí.

Pomoc při zajišťování podpisu smluv s dodavateli služeb

     Pomoc při zajišťování podpisu smluv s dodavateli služeb. Na základě pověření statutárního orgánu SVJ zajišťujeme odbornou pomoc při podepisování smluv s dodavateli služeb (např.dodávky el.energie a vody, plynu, odvádění odpadních vod, čištění komínů apod.)

Pomoc při založení právnické osoby vzniklé ze zákona

     Nabízíme vám v souvislosti s zák.č. 89/2012 Sb. a zák.č. 90/2012 Sb, které upravují společenství vlastníků jednotek jako právnickou osobu, veškeré nutné úkony potřebné pro registraci této právnické osoby do obchodního rejstříku Krajského soudu včetně přiložení návrhu stanov "SVJ" a zajištění schůze za přítomnosti notáře tak, jak nařizuje výše uvedený zákon.

Pomoc při zřízení samostatného účtu u banky

     Každé společenství vlastníků jednotek má zřízen svůj samostatný účet v bance, kterou si zvolí. Se založením tohoto účtu v bance se snažíme jednotlivým společenstvím pomoci. Pomoc spočívá především v osobním jednání s konkrétním pracovníkem banky. Z tohoto jednání vyplynou příslušné požadavky banky, kterým musíme vyhovět. Většina SVJ má založen účet u Komerční banky, se kterou má naše kancelář dohodu. Z této dohody plynou pro SVJ výhody ohledně poplatků za vedení účtu a za pohyby finančních prostředků na těchto účtech.

Sledování a vymáhání dlužných částek

     Vedeme přehled o jednotlivých dlužných částkách a zajišťujeme zasílání 1.a 2. upomínky dlužníkům, kteří budou v prodlení s platbami za služby spojené s užíváním jednotky a stanovených příspěvků na výdaje spojené se správou domu, na opravy, rekonstrukce a modernizace domu a nedoplatků vyplývajících z vyúčtování služeb spojených s bydlením. Upomínky jsou zasílány 1x dlužníkovi a 1x předávány předsedovi nebo členu výboru SVJ. Dále pomáháme při zajištění všech potřebných dokladů a podkladů potřebných k soudnímu vymáhání pohledávek.

Pojištění domu

     Pojištění domu zajistíme a připravíme na základě pověření zástupce statutárního orgánu SVJ. Naše kancelář má uzavřenou smlouvu o pojištění majetku s pojišťovnou UNIQA a.s.

Zajišťování stavebně technického dozoru

     Dle požadavku SVJ provádíme u oprav většího rozsahu nebo rekonstrukcí zajištění stavebně technického dozoru. Tato činnost začíná při převzetí staveniště , dále technik sleduje průběh celé akce, úzce spolupracuje se statutárním zástupcem domu a dodavatelskou firmou, a to až do ukončení stavby a převzetí díla. Na tuto činnost uzavírá naše kancelář s SVJ mandátní smlouvu.

Opisy měřidel

     Zajišťujeme na požádání zástupce SVJ opisy vodoměrů a poměrových měřičů tepla. Opisy vodoměrů roční opisy a to k datu vyúčtování. Na požádání vlastníka provádíme i opisy v jednotlivých bytech při změně vlastnických vztahů.

Zajišťování převodu bytových jednotek

     Zajistíme vypracování kupních, darovacích a směnných smluv a dále vypracování znaleckých posudků. Rovněž tak veškeré legislativní změny související se změnou v prohlášení vlastníka či smlouvou o výstavbě.

Slevy a odměny

     Vzhledem ke skutečnosti, že správu domů musí správce vykonávat dle platných právních předpisu zejména zák.89/2019 Sb, cenových předpisů, vyhlášek a dalších navazujících zákonů v platném znění. Je nám zřejmé že musíme nabídnout v dnešním konkurenčním prostředí také něco na víc.

     Naše kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti finančního plánování a realitní činnosti při převodu bytu do OV nabízíme tyto výhody pro námi spravované domy a pro jejich vlastníky.


Oblast realit

     Sleva při prodeji nemovitostí, kupní smlouvy, darovací smlouvy, znalecké odhady nemovitostí aj.

Standardní poplatky realitních kanceláří 2,5 - 5 % z KC
Naše poplatky pro námi spravované nemovitosti 1,0 % z KC


Sleva na poplatcích při zakládání a vyřízení:

stavebního spoření - 40%
úvěrech ze st. spoření - 20%
hypotéčních úvěrech - 20%


Odměna při založení:

majetkové pojištění až 5 %
Spodní pruh